Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu społecznościowego funkcjonującego pod adresem polakpotrafi.pl (dalej Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§2 Definicje

 1. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013, , poz. 1422 z późn. zm.) jest Crowd Community Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Botaniczna 8, 60-586 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595037, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadająca nr REGON 363425132 oraz NIP 781-192-14-24. W celu skontaktowania się z Operatorem należy wysłać e-mail pod adres: kontakt@polakpotrafi.pl.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
 3. Twórcą Projektu jest każdy Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie swój Projekt, który ma zostać sfinansowany przez pozostałych Użytkowników Serwisu.
 4. Finansującym Projekt jest każdy Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na sfinansowanie Projektów innych Użytkowników Serwisu.
 5. Materiałami są wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Operatora Serwisu.
 6. Materiałami Użytkownika są wszelkie dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, opinie, sugestie, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych ze względu na zapisy niniejszego Regulaminu.
 7. Projektami są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze jak i społeczne, pomysły, propozycje i zamiary lub plany zorganizowanych działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie celem pozyskania finansowania na ich realizację.
 8. Danymi Osobowymi są zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://polakpotrafi.pl/login, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Serwisu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 9. Login to adres email wprowadzony przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 10. Konto Użytkownika to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 11. Umowa jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 12. Usługi to wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
 13. Regulaminem jest niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  d) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§4 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszelkie Materiały Użytkownika są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić go na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konto takiego Użytkownika.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników oraz od korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem,
  b) przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora, Użytkowników oraz innych podmiotów,
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści obraźliwych, upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji,
  e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
  f) powstrzymanie się od jakichkolwiek działań prawem zakazanych.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania spamu.
 6. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do publikacji przysługują Operatorowi lub osobom trzecim, które udzieliły Operatorowi upoważnienia do korzystania z Materiałów w zakresie umożliwiającym Operatorowi udostępnianie Materiałów Użytkownikom w taki sposób, w takim zakresie i na takich zasadach, jak to określono w Regulaminie.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.
 8. Bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Operatora lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Materiałów, lub prawa do ich wykonywania, zabrania się rozpowszechniania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także utrwalania i kopiowania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.
 9. Każdy kto narusza autorskie prawa do Materiałów umieszczonych w Serwisie, może zostać pociągnięty przez Operatora lub inny podmiot, któremu one przysługują do odpowiedzialności cywilnoprawnej.
 10. Niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie naruszenia osobistych praw autorskich twórców Materiałów.
 11. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną przewidzianą przepisami prawa.

§5 Rodzaje usług świadczonych przez Operatora

 1. Operator umożliwia Użytkownikom, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
  a) dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Operatora,
  b) dostęp do Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie przez jego Użytkowników,
  c) zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie,
  d) finansowanie Projektów,
  e) wysyłanie wiadomości innym Użytkownikom,
  f) komentowanie,
  g) otrzymywanie newslettera.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych usług od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.

§6 Dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników

 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez jego Użytkowników oraz osoby nie dokonujące rejestracji w Serwisie.
 2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji, która odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://polakpotrafi.pl/login.
 3. Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Wraz z akceptacją Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 5. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać autentyczne Dane Osobowe, których wskazanie jest obligatoryjne. Podanie pozostałych Danych Osobowych przez Użytkowników, np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp. będzie uzależnione od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
 7. Wskazany przez Użytkownika własny adres e-mail stanowi login do Serwisu.
 8. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że:
  a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,
  c) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe, a Materiały Użytkownika zamieszczone zostały zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych Danych Osobowych przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, a w szczególności na udostępnianie Danych Osobowych innym podmiotom gdy jest to wymagane zgodnie z Regulaminem,
  e) zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,
  f) jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
  g) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  h) akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, określonym szczegółowo w Regulaminie Serwisu.
 9. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych w momencie rejestracji oraz powstałych w okresie późniejszym, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

§7 Materiały Użytkownika

 1. Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczenie na Koncie Użytkownika Materiałów Użytkownika.
 2. Materiałami Użytkownika mogą być wszelkie dane i treści, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych.
 3. Kategorycznie zabronione jest umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika, które zawierałyby treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp. lub w inny sposób prawem zakazanych.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Materiałów Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna, bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.
 5. W przypadku kiedy Materiały Użytkownika mogą być objęte ochroną jako własność intelektualna, a szczególnie z tytułu praw autorskich lub z tytułu ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych przysługującą Użytkownikowi, zamieszczenie takich Materiałów przez Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie do nich dostępu pozostałym Użytkownikom Serwisu i Operatorowi nie stanowi naruszenia ww. praw, a Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie takich materiałów w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Konta Użytkownika i Serwisu celem prowadzenia jakichkolwiek akcji promocji, czy reklamy własnych produktów lub usług wśród innych Użytkowników Serwisu. Stwierdzenie takiego działania skutkować będzie obciążeniem Użytkownika przez Operatora karą umowną w kwocie 1000 złotych za każde stwierdzone naruszenie przedmiotowego zakazu. W przypadku takim Operator będzie upoważniony do zablokowania Konta Użytkownika naruszającego zakaz.
 7. Przewidziany w ust. 6 zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w związku z Projektami przez Twórców Projektów, których Projekty zostały skutecznie wystawione stosownie do §8 ust. 3 Regulaminu i są w trakcie finansowania, zgodnie z §8 lub §9 Regulaminu lub zostały już zakończone.

§8 Finansowanie Projektów

 1. Serwis pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie środków finansowych na realizację Projektów.
 2. Środki finansowe na realizację Projektów wpłacane są przez Finansujących Projekt i gromadzone przez Operatora. Twórca Projektu nie może sam wpłacać środków finansowych na swój Projekt.
 3. Twórca Projektu wystawia w Serwisie swój Projekt ze wskazaniem wysokości środków finansowych potrzebnych na jego realizację oraz okresu w jakim przewiduje zgromadzenie ww. środków finansowych, przy czym czas trwania projektu nie może być krótszy niż 21 dni.
 4. Twórca Projektu samodzielnie określa poziomy wsparcia finansowego dla swojego Projektu określając je kwotowo, z zastrzeżeniem §8 ust. 5 Regulaminu. W zamian za otrzymanie określonego poziomu wsparcia finansowego Twórca Projektu zobowiązuje się względem Finansujących Projekt do świadczenia wzajemnego, które może zostać określony w dowolnej formie przez Twórcę Projektu.
 5. Minimalny poziom wsparcia finansowego, o którym mowa powyżej to kwota 1 PLN.
 6. Twórca Projektu zobowiązany jest do świadczenia wzajemnego, o którym mowa powyżej po otrzymaniu od Operatora zgromadzonych środków finansowych na warunkach uzgodnionych przez niego z Finansującym Projekt, z zastrzeżeniem, iż ww. obowiązek nie dotyczy poziomu minimalnego określonego w §8 ust. 5 Regulaminu. Podanie ostatecznego terminu wykonania świadczenia wzajemnego w opisie Projektu jest obowiązkowe.
 7. Twórca Projektu zobowiązany jest do umieszczenia w opisie Projektu wszystkich dających się w normalnych okolicznościach przewidzieć zagrożeń realizacji Projektu. Jeśli Projektu nie uda się zrealizować z uwagi na wystąpienie okoliczności, która nie została ujęta w opisie Projektu wskutek jej zatajenia przez Twórcę Projektu lub niestaranne przeprowadzenie analizy zagrożeń, wówczas Twórca Projektu zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich środków na rzecz Finansujących Projekt, na ich żądanie.
 8. Środki finansowe na realizację Projektu mogą być wpłacane przez Finansujących Projekt i gromadzone przez Operatora od dnia wystawienia Projektu w Serwisie do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Twórcę Projektu jako okres niezbędny na zgromadzenie środków finansowych.
 9. Środki finansowe mogą być gromadzone przez Twórcę Projektu na jeden z dwóch następujących sposobów:
  1. Sposób nr 1 - "Wszystko albo nic": Warunkiem przekazania zgromadzonych środków finansowych Twórcy Projektu jest zebranie co najmniej całej zadeklarowanej kwoty w okresie zdefiniowanym przez Twórcę Projektu, jako okres niezbędny na zgromadzenie środków finansowych. W takim przypadku, po zakończeniu okresu gromadzenia środków, w terminie 14 dni, Operator przekazuje wszystkie zgromadzone środki finansowe Twórcy Projektu, pomniejszone o zaakceptowane przez Twórcę Projektu, w procesie zgłoszenia Projektu w Serwisie, prowizje i opłaty należne Operatorowi oraz na rzecz serwisu płatności elektronicznych. W przypadku gdy Twórca Projektu nie zgromadzi zadeklarowanej kwoty w określonym przez siebie terminie, Finansujący Projekt otrzymają zwrot wpłaconych środków na Konto Użytkownika w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu wskazanego przez Twórcę Projektu jako okres niezbędny na zgromadzenie środków finansowych. Środki te Finansujący Projekt będą mogli przekazać na inny Projekt lub zażądać ich zwrotu na rachunek bankowy. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
  2. Sposób nr 2 - "Bierzesz ile zbierzesz": Warunkiem przekazania zgromadzonych środków finansowych Twórcy Projektu jest zakończenie okresu określonego w §8 ust. 3 Regulaminu, tj. okresu wskazanego przez Twórcę Projektu jako okres niezbędny na zgromadzenie środków finansowych. Po zakończeniu tego okresu, w terminie 14 dni, Operator przekazuje wszystkie zgromadzone środki finansowe Twórcy Projektu, pomniejszone o zaakceptowane przez Twórcę Projektu, w procesie zgłoszenia Projektu w Serwisie, prowizje i opłaty należne Operatorowi oraz na rzecz serwisu płatności elektronicznych, bez względu na określoną przez Twórcę Projektu wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację kampanii.
 10. O sposobie gromadzenia środków, opisanym w §8 ust. 9. decyduje Operator w porozumieniu z Twórcą Projektu. Na stronie Projektu znajduje się informacja o sposobie gromadzenia środków finansowych.
 11. Stan zgromadzonych środków finansowych jest stale widoczny i uaktualniany, w miarę możliwości technicznych, w czasie rzeczywistym.
 12. W razie zebrania całej kwoty środków finansowych przed terminem określonym przez Twórcę Projektu gromadzenie środków odbywa się nadal, aż do upływu ww. terminu. Operator przekazuje całość zgromadzonych środków finansowych Twórcy Projektu dopiero po upływie ww. terminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §8 ust. 9 niniejszego Regulaminu.
 13. W razie niezgromadzenia środków finansowych na realizację Projektu, Twórca Projektu nie może ponownie wystawić tego samego Projektu w Serwisie.
 14. Operator przekazuje zgromadzone środki finansowe Twórcy Projektu, pomniejszone o należne i zaakceptowane przez Twórcę Projektu w procesie zgłoszenia Projektu w Serwisie prowizje i opłaty należne Operatorowi oraz na rzecz serwisu płatności elektronicznych, w terminie 14 dni od upływu terminu określonego przez Twórcę Projektu.
 15. Gromadzenie środków finansowych przez Operatora odbywa się za pomocą serwisu płatności elektronicznych. Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z regulaminem serwisu płatności elektronicznych i go akceptuje.
 16. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków finansowych na rzecz danego Projektu w każdym czasie wedle uznania Operatora, w szczególności w razie wykrycia przez Operatora naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia danego Projektu w Serwisie, bez konieczności uzasadnienia decyzji podjętej w tym zakresie.
 18. W razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych na dany Projekt i następnie wznowienia gromadzenia tych środków, okres zbierania środków zostanie przedłużony o okres, w którym gromadzenie zostało zawieszone.
 19. W razie przerwania gromadzenia środków finansowych na dany Projekt, środki dotychczas zebrane zostaną zwrócone Finansującym Projekt lub przekazane na rzecz innego Projektu przez Operatora w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia podjęcia decyzji przez Finansujących Projekt w Koncie Użytkownika.
 20. W przypadku przerwania gromadzenia środków finansowych na danych Projekt z przyczyn leżących po stronie Twórcy Projektu, zostanie on obciążony kosztami obsługi płatności elektronicznych.
 21. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika Twórcy Projektu, a szczególnie za prawidłowe rozliczenie i odprowadzenie przez niego należności podatkowych w tym z tytułu podatku dochodowego lub/i podatku od darowizn, w razie otrzymania środków finansowych na realizację danego Projektu i jest jedynie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 22. W związku z zobowiązaniami wzajemnymi Użytkowników i Twórców Projektu wynikającymi z zasad funkcjonowania Serwisu, Serwis nie umożliwia prowadzenia zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2014, poz. 498 ze zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy w ramach niniejszego Serwisu jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie, niedozwolone.
 23. Operator Serwisu zastrzega, iż nie jest stroną w ramach stosunków zobowiązaniowych powstałych pomiędzy Użytkownikami, a jedynie umożliwia za pomocą Serwisu korzystanie przez Użytkowników z Serwisu celem finansowania Projektów tychże Użytkowników Twórców Projektów.
 24. Finansujący Projekt nie może wycofać swojego wsparcia po zakończeniu projektu, ani też w jego trakcie, jeśli projekt przed terminem określonym przez Twórcę Projektu osiągnął wskazaną przez Twórcę Projektu minimalną kwotę potrzebną na realizację projektu.
 25. W przypadku, gdy jest to dopuszczalne i Finansujący Projekt składa wniosek o wycofanie wsparcia, Operator serwisu wycofuje wsparcie i zwraca środki do osoby Finansującej Projekt potrącając opłatę manipulacyjną w wysokości 4% wycofanej kwoty, nie mniej jednak niż 1 złoty.

§9 Finansowanie etapowe Projektów

 1. Twórca Projektu może, za indywidualną zgodą Operatora, zamiast jednorazowej wypłaty wybrać etapowy sposób przekazywania zebranych środków pieniężnych przez Operatora.
 2. Warunkiem wstępnym przekazywania etapowo zgromadzonych środków finansowych dla Twórcy Projektu jest zebranie co najmniej całej zadeklarowanej kwoty w terminie określonym przez Twórcę Projektu.
 3. Etapowe finansowanie Projektów polega na wypłacie przez Operatora określonych sum pieniężnych, pod warunkiem osiągnięcia planowanego etapu realizacji Projektu w określnych terminach.
 4. Etapy realizacji Projektu, których terminowa realizacja uzasadnia wypłatę określonej sumy środków pieniężnych oraz terminy realizacji poszczególnych etapów, jak również wysokość poszczególnych transz finansowania określa Twórca Projektu.
 5. Określone przez Twórcę Projektu dane w postaci wysokości transz finansowania oraz etapów realizacji Projektu, których realizacja warunkuje wypłaty transz, bezwarunkowo muszą zostać zaakceptowane przez Operatora.
 6. Zrealizowanie poszczególnych etapów, o których mowa w ust. 2 musi zostać należycie udokumentowane przez Twórcę Projektu Operatorowi oraz Finansującym dany Projekt, w szczególności poprzez zamieszczenie w Serwisie filmu prezentującego efekty zrealizowanego etapu.
 7. Operator przekazuje etapowo zgromadzone środki finansowe Twórcy Projektu, pomniejszone o należne i zaakceptowane przez Twórcę Projektu w procesie zgłoszenia Projektu w Serwisie prowizje i opłaty należne Operatorowi oraz na rzecz serwisu płatności elektronicznych, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 8.
 8. Operator ma wyłączoną kompetencję do stwierdzania, czy warunki wypłaty transzy zostały spełnione, na co Finansujący Projekt wyraża zgodę. Decyzja Operatora w tym zakresie ma charakter ostateczny.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Twórca Projektu może zwrócić się do Operatora z wnioskiem o modyfikację danych określonych w ust. 2. Każda zaproponowana zmiana ustalonych danych, wymaga akceptacji Operatora.
 10. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia realizacji etapu Projektu, Operator wstrzyma finasowanie Projektu i nie wypłaci Twórcy Projektu pozostałych środków pieniężnych, a Twórca Projektu zobowiązany będzie do zwrotu poszczególnym Finansującym Projekt przekazanych mu wcześniej przez Operatora środków pieniężnych w terminie 7 dni od dnia poinformowania Twórcy Projektu przez Operatora o wstrzymaniu finansowana.
 11. Operator zwróci Finansującym Projekt środki pieniężne, które nie zostały wypłacone Twórcy Projektu.
 12. Projekt, co do którego Twórca Projektu zdecydował się na finansowanie etapowe, oznaczony zostanie w odpowiedni sposób, w Serwisie.

§10 Poddawanie planowanego Projektu pod ocenę Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik, który ma zamiar zamieścić w Serwisie Projekt, może przed wystawieniem Projektu, poddać planowany Projekt pod opiniowanie i konsultacje pozostałych Użytkowników.
 2. Z możliwości opiniowania planowanych Projektów skorzystać mogą wyłącznie Użytkownicy, którzy spełnią wymogi i przystąpią jako członkowie do Klubu Wspierających.
 3. Aby przystąpić jako członek do Klubu Wspierających Użytkownik musi spełniać następujące wymogi: sumaryczna kwota wsparcia przez niego Projektów musi być większa od 500zł oraz musi on być Użytkownikiem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od momentu spełnienia warunków określonych w ust. 2.
 4. Operator określa aktualną ilość członków Klubu Wspierających i kryteria jej ustalania oraz losowo wyłania Użytkowników spełniających wymogi członkostwa proponując im przystąpienie do Klubu Wspierających.
 5. Użytkownicy – członkowie Klubu Wspierających, o których mowa w ust. 2 mogą wyrazić swoją opinię o planowanym Projekcie w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie.
 6. Opinie i sugestie Użytkowników – członków Klubu Wspierających, o których mowa w ust. 2 nie są wiążące dla twórcy planowanego Projektu, są jednak podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie planowanego Projektu.
 7. Twórca planowanego Projektu może modyfikować planowany Projekt, uwzględniając opinie i sugestie Użytkowników, o których mowa w ust. 2.
 8. Twórca planowanego Projektu może odnosić się do opinii i sugestii Użytkowników, o których mowa w ust. 2.
 9. W przypadku skorzystania z możliwości zaopiniowania planowanego Projektu przez Klub Wspierających, Projekt zostanie odpowiednio oznaczony w serwisie.
 10. Każdy członek Klubu Wspierających będzie mógł zaproponować kandydaturę honorową do Klubu Wspierających osoby niebędącej użytkownikiem serwisu PolakPotrafi.pl. W takim wypadku kandydatura takiej osoby musi zostać zaakceptowana przez Operatora oraz w przypadku jej akceptacji poddana pod głosowanie przez Klub Wspierających. Jeśli zostanie ona większością głosów pozytywnie zaopiniowana, Operator oficjalnie zaprosi daną osobę do grona członków Klubu Wspierających. Członek honorowy wyraża zgodę na członkostwo i rejestruje się jako Użytkownik z tym, że jego prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu ograniczają się do opiniowania planowanych Projektów.
 11. Operator nie ma obowiązku uzasadniać odmowy akceptacji kandydatury na honorowego członka Klubu Wspierających. Operatorowi przysługuje w każdym czasie prawo do wykluczenia członka i członka honorowego ze składu Klubu Wspierających, decyzja w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia, jednakże wykluczony Użytkownik ma prawo zwrócić się do Operatora z wnioskiem o ponowne rozpoznanie kwestii wykluczenia.

§11 Wysyłanie wiadomości innym Użytkownikom

 1. Serwis umożliwia przesyłanie m.in. Użytkownikom wspierającym ten sam Projekt wiadomości za pomocą odpowiedniego panelu znajdującego się w Koncie Użytkownika.
 2. Wiadomości grupowane są według kategorii: wysłane, odebrane, odczytane lub według kategorii odbiorców wiadomości.

§12 Komentarze Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik może umieścić w Serwisie pod zamieszczonym w nim Materiałem komentarz.
 2. Aby dodać komentarz do danego Materiału Użytkownik wpisuje treść komentarza w polu znajdującym się pod Materiałem.

§13 Newsletter

 1. Każdy Użytkownik Serwisu, jeżeli wyrazi zgodę, otrzymuje od Operatora Newsletter.
 2. Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji lub za pomocą oddzielnego formularza, w formie wiadomości elektronicznej (email).
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§14 Dane osobowe

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i w celu realizacji zadań Serwisu oraz zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi załącznik do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1422 z późn. zm.).
 3. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Operatora.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych.
 7. W razie powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Serwisu Danych Osobowych Operator może:
  a) wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,
  b) zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Serwisu,
  c) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  d) nieodwracalnie usunąć Konto Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, chyba że ich udostępnianie wynika z zasad Umowy zawartej zgodnie z Regulaminem. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 9. Operator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§15 Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Operator ma prawo zarówno do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 2. Operator ma również prawo do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymanie wiarygodnego zgłoszenia o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu do czasu wyjaśnienia tej sprawy i ustalenia czy doszło do naruszenia Regulaminu.
 3. Operator może usunąć Konto Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z przyczyn wskazanych powyżej. O fakcie rozwiązania umowy w tym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.
 5. Operator archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Archiwizacja danych ma służyć wyłącznie egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika Serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto Użytkownika usunąć.
 7. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Operatorowi w formie wiadomości elektronicznej (email) nadanej z adresu email powiązanego z Kontem, którego usunięcia żąda Użytkownik, na adres: kontakt@polakpotrafi.pl.
 8. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy . Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa powyżej.
 9. Operator usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej.

§16 Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów lub Materiałów Użytkowników umieszczonych w Serwisie.
 3. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  a) treść Materiałów Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
  b) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,
  c) sposób, w jaki Konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,
  d) treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,
  e) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  f) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.
 4. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nigdy nie są poglądami i opiniami Operatora oraz twórców Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań i świadczeń wzajemnych jakie Twórca Projektu przyjął na siebie w stosunku do Finansujących Projekt w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu.

§17 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: reklamacje@polakpotrafi.pl lub listownie na adres siedziby Operatora.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Operatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).
 8. Operator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Twórców Projektu powstałych w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań jakie Twórca Projektu przyjął na siebie w stosunku do Finansujących Projekt w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu.

§18 Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, przed dniem wejścia w życie zmian. Operator powiadomi Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez widoczne powiadomienie Użytkownika przy logowaniu się do Serwisu.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, wówczas Umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian.
 6. Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

§19 Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity Regulaminu, obowiązujący od dnia 22.02.2016, dostępny jest dla Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich pod adresem: polakpotrafi.pl/regulamin.
 2. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia, odpłatnie, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych umowach. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.