Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Paweł Aldaron Czekalski

Paweł Aldaron Czekalski

Ustrzyki Górne

Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski – gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. Śpiewa pio­senki opi­su­jące życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świata natury i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­snego czło­wieka.
Tek­sty można okre­ślić mia­nem pio­se­nek z dawką poezji, pełne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­szane ze sty­li­styką hip-hopową – są wyko­ny­wane z towa­rzy­sze­niem gitary i har­mo­nijki ust­nej. W latach 2005 – 2012 uczest­nik, czę­sto lau­reat wielu imprez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kon­kur­sów, prze­glą­dów czy festi­wa­lów pio­senki.
Obecnie intensywna działalność koncertowa, głównie w rejonie Bieszczad, ale nie tylko.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

6501 PLN z 4400 PLN

84 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 07.10.2016 22:10

Aldaron i Ławeczka 'Wiara ta sama' (nowy album)

Dodano: 27.10.2016, 14:20
  leszczynskiraf
leszczynskiraf
Doszło. SUPER MUZA! Dzięki!
Dodano: 14.09.2016, 14:28
  Marcin Chołota
Marcin Chołota
Udało się.Super i powodzenia życzę
Dodano: 12.09.2016, 17:20
  maurycy
maurycy
No i zebraliście - gratulacje ;-)
Dodano: 03.09.2016, 10:25
Paweł Aldaron Czekalski
Paweł Aldaron Czekalski
No, ładnych parę lat minęło i ładnych parę piosenek przybyło... Tak, warto by było.
Dodano: 02.09.2016, 18:43
  Radek Lula
Radek Lula
Tak tak. Ja chcę śpiewnik!