Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony
Paweł Aldaron Czekalski

Paweł Aldaron Czekalski

Ustrzyki Górne

Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski – gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. Śpiewa pio­senki opi­su­jące życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świata natury i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­snego czło­wieka. Tek­sty można okre­ślić mia­nem pio­se­nek z dawką poezji, pełne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­szane ze sty­li­styką hip-hopową – są wyko­ny­wane z towa­rzy­sze­niem gitary i har­mo­nijki ust­nej. W latach 2005 – 2012 uczest­nik, czę­sto lau­reat wielu imprez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kon­kur­sów, prze­glą­dów czy festi­wa­lów pio­senki. Obecnie intensywna działalność koncertowa, głównie w rejonie Bieszczad, ale nie tylko.

0

Wsparł

1

Własne projekty

Własne projekty

Aldaron i Ławeczka 'Wiara ta sama' (nowy album)

Aktywność

Aldaron i Ławeczka 'Wiara ta sama' (nowy album)

Aldaron i Ławeczka 'Wiara ta sama' (nowy album)

Paweł Aldaron Czekalski

skomentował projekt

No, ładnych parę lat minęło i ładnych parę piosenek przybyło... Tak, warto by było.

03.09.2016

Wskazówki

Rozpocznij swój własny projekt lub wesprzyj interesujące Ciebie projekty