Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Tetiana

Tetiana

Kijów, Ukraina

Tetiana Franchenko - jest absolwentką Narodowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego w Kijowie. Tetiana to ukraińskа śpiewaczka, pianistka, która z powodzeniem śpiewa w grupie Kolodiya. Jest także autorką słów i kompozytorką. Poza śpiewem, który jest jej pasją i największą miłością, studiuje także historię i stosunki międzynarodowe.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

20 PLN z 15000 PLN

1 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 26.06.2015.

Ukraina-Serce

O projekcie

 

Projekt Ukraina-Serce (HEART) proponuje ideę zakończenia wojen i terroryzmu na świecie.

NIE! - wojnie i terroryzmowi! ТAK! - dla spokoju, porządku i rozwoju.

Project Ukraine-heart (HEART) proposes the idea of the end of war and terrorism in the world.

NO! - War and terrorism! YES! - For the peace, order and development.

 

Kto zagra, ekipa

W klipie wideo zagrają:

Kozak - Roman Świderski - ukraiński aktor, zagrał w wielu filmach, szczególnie dobry jest w swojej roli kozaka. 

fotograf - Anna Senik

 

Who will play, team

Kozak - Roman Swiderski - Ukrainian actor, starred in many movies, especially good in his role as a Cossack.

photographer - Anna Senik

 

 

Księżna Olga, Temida, ukraińska kobieta - Tetiana Franchenko, ukraińskа śpiewaczka, pianistka, kompozytorka; studiuje także historię i stosunki międzynarodowe.

Fotograf - Rostislav Philippenko

Princess Olga, Themis,  Ukrainian woman - Tetiana Franchenko, ukrainian singer, pianist, composer; also studying history and international relations.

Photographer - Rostislav Philippenko

 Następny film -  teledysk do piosenki Tetiany Franczenko

Ukraina - Serce

Next movie is a video for the Tetiana's song

Ukraine - Heart

 

oraz pięciu herosów - Przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa

 and five heroes - Representatives of the Security Council

 Reżyser - Anna Konarska, młoda ale z dużym doświadczeniem w tworzeniu wideoklipow

Director - Anna Konarska, young but with great experience in creating films

 

 

W projekcie również będą uczestniczyć eksperci od prawa, nauk politycznych, prawnicy  - Miriam Jafroudi, David Sebastia Campos, politolog Vlad Kovalchuk, historian Alexander Vakhitov, uczestnicy Forum Młodych Dyplomatów (Warszawa), i inni

 The project will also be attended by experts from law, political science, the lawyers - Miriam Jafroudi, Sebastia David Campos, a political scientist Vlad Kovalchuk, historian Alexander Vakhitov, the participants of the Forum of Young Diplomats (Warsaw), and others

 

Dlaczego to robimy?

 

 Wiemy, że muzyka nie zna granic, a jeden obraz to tysiące słów. Dlatego wierzymy, że poprzez stworzenie tego wideoklipu dotrzemy do wielu osób, którym los swojego kraju, jak rownież innych, nie jest obojętny. Аby świat był lepszy, musimy zacząć od jednego człowieka, może właśnie od Ciebie. Liczymy, że pomożesz nam spełnić nasze marzenie, jakim jest stworzenie profesjonalnego wideoklipu, który będzie sposobem na poruszenie wielu serc. Dzięki Tobie to zrealizujemy.

Chcemy dotrzeć z przekazem do możliwie najszerszej publiczności, dlatego nagraliśmy piosenkę oraz tekst w języku angielskim. Film będzie dostępny przede wszystkim na platformach społecznościowych  oraz w różnych innych mediach. 

 Why are we doing this?

We know that music knows no boundaries, and one picture is a thousand words. Therefore we believe that by creating this video clip we get to the many people whom the fate of his country, as well as others not indifferent. To make world a better place, we must begin by one man, perhaps from you. We hope that you will help us to fulfill our dream, which is to create a professional video clip, which will be a way to stir many hearts. Thanks to you, it will process.

We want to get the message to the widest possible audience, we recorded the song and the text in English. The film will be available primarily on social media platforms and in various other media.

 

Dlaczego akurat ten film? 

 Nasz teledysk to nie tylko słowa i obraz. To sposób dotarcia do elit, do osób, które mogą zmieniać świat. Wierzymy, że dotrzemy tym klipem między innymi do prawników z międzynarodowych organizacji i zainspirujemy ich do podejmowania dalszych kroków w celu budowania i harmonizowana systemów prawnych na całym świecie.

Celem projektu jest przedstawienie sposobów rozwiązywania konfliktów zbrojnych za pomocą dyplomacji i mediacji. Wierzymy, że nasz projekt będzie jednym z elementów, dzięki którym możemy zrobic krok w kierunku ulepszenia świata. Ten wątek był poruszany wiele razy w przeszłości, ale nie zwrócił na siebie odpowiedniej uwagi.

Pokój na świecie to główny cel projektu Ukraina - Serce. W czasie pokoju każdy z nas ma możliwości swobodnego rozwoju wedle scenariusza pisanego przez siebie. W czasie wojen, wiele osób cierpi, a scenariusz ich życia pisze nieszczęście i krew. Nie! - wojnie i terroryzmowi, złu. Tak! - pokojowi i krokom naprzód w rozwoju ludzkosci!

 

 For what is this film?

Our video is not just words and image. It is a way of reaching the elite, the people who can change the world. We believe that we will reach this film, inter alia, to lawyers with international organizations and inspire them to take further steps to build and be harmonized legal systems around the world.

The aim of the project is to provide a means of resolving conflicts through diplomacy and mediation. We believe that our project will be one of the elements by which we can make a step towards a better world. This topic was raised many times in the past but did not pay adequate attention to itself.

Peace in the world is the main goal of the project Ukraine - Heart. In peacetime, each of us has the ability to freely develop according to the script written by himself. During the war, many people suffer, and the script writes misery of their lives and blood. No! - War and terrorism, evil. Yes! - Peace and steps forward in the development of mankind!

 

 Кrótki scenariusz – 

 

Widzimy sceny batalistyczne a w jednej ze scen widzimy spieszącego się kozaka. Początkowo można podejrzewać, że biegnie do jakiejś bitwy, jednak szybko okazuje się, że podąża gdzieś dalej ... 

Następnie widzimy Temidę - rzymską boginię sprawiedliwości. Prowadzi ona dialogi z pięcioma  herosami - dawnymi mitycznymi bohaterami, którzy obawiają się zmian i chcą zatrzymać proces globalnego rozwoju. Bohaterowie są rycerzami pięciu krajów, mających prawo weta. Temida mówi o moralności, o rzeczach, które są prawdziwe w życiu.

"Nie wszystkie odbywają się godnych przedstawicieli Rady Bezpieczeństwa..."

 

A brief scenario -

We see the battle scenes in one scene, we see hurrying to the Cossack. Initially you suspect that runs into some battles, but it soon becomes clear that somewhere else follows ...

Then we see Themis - the Roman goddess of justice. It conducts dialogue with the five heroes - former mythical heroes who are afraid of change and they want to stop the process of global development. Heroes Knights of the five countries having the right of veto. Themis says about morality, about things that are true in life.

"Not all are held worthy representatives of the Security Council ..."

 

 NA CO ZOSTANĄ PRZEZNACZONE ZEBRANE PIENIĄDZE:

 

Uzyskany dochód zostanie przeznaczony na produkcję klipu: zdjęcia, montaż oraz inne aspekty związane ze stworzeniem filmu.

Chcemy również zaznaczyć, że wszyscy twórcy zaangażowani w projekt, łącznie z aktorami, działają non-profit.

 

FOR WHAT WILL BE COLLECTED MONEY:

The resulting revenue will be used to produce clip: shooting, editing and other aspects related to the creation of the film.

We also want to point out that all developers involved in the project, including actors, non-profit work.

 

KIEDY BĘDZIE GOTOWY FILM I KIEDY PRZEKAŻEMY NAGRODY:

 

Planujemy zakończenie produkcji w lipcu przy założeniu otrzymania wsparcia od Polakpotrafi.pl.

 

WHEN  FILM WILL BE READY AND WHEN providing the prizes:

We plan to complete production in July, assuming receive support from Polakpotrafi.pl.

 

A oto nagrody, które czekają na naszych darczyńców - może właśnie na Ciebie:

And here are the rewards that await our donors - maybe just for you:

 

                                      Nagrania audio ukraińskich pieśni ludowych

w wykonaniu  i aranżacjach zespolu ludowego  Kolodiya  z Kijowa,

 jedna z piosenek - O lesie-lesie :

 

 Audio recordings of Ukrainian folk songs

 arrangement and performed by the folk band Kolodiyа from Kiev,

 

  one of the songs - Oi, forest-forest

 

 oraz zaproszenie na

 

Koncert pieśni ukraińskich i międzynarodowych

w wykonaniu: Tetiany Franczenko - fortepian, wokal i Romana Muchy  - akordeon, wokal, który odbędzie się w Warszawie.

 Koncerty zostaną zorganizowane dla darczyńców i osob wspierających projekt. Adresy miejsc w których będą odbywać się koncerty zostaną podane podczas trwania projektu.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

and an invitation to 

the Concert of Ukrainian and international songs

performed by: Tetiana Franchenko - piano, vocals and Roman Mucha - accordion, vocals, which will be held in Warsaw.

Concerts will be organized for donors and people supporting the project. The addresses of places where concerts will be held will be announced during the project.

You are welcome!

 

 

 oferowana również następujące rzeczy z godłem pokoju:

also offered the following things with the emblem of peace:

 

 torba oraz kubek

 

bag and cup

 

koszulka męska

T-shirt for man

 

 

Koszulka dla pań 

T-shirt for woman

 

 

 

oraz

Płyty DVD z filme Płyty DVD z filmem oraz podpisami i imiennymi podziękowaniami
and
DVD movie DVD with the film, and signed and registered thanks

 

Chcesz podzielić się swoimi pomysłami, chcesz dołączyć do projektu?

Want to share your ideas, you want to join the project?

jestemy otwarci i chętnie przyjmujemy propozycje - 

napisz do nas! 

 we are open and willing to accept the proposals -

Write to us!

Pamiętaj - wspierasz nie tylko produkcję wideoklipu, ale wspierasz ideę, która potrzebuje Twojej pomocy!

Remember - you support not only the production of the video clip, but you support an idea that needs your help!

 

 Wspierajcie projekt i odbierajcie nagrody!

 Support the project and take your  prizes!

 Jeszcze raz dziękujemy platformie Polakpotrafi i wszystkim  wspierającym projekt!

Thanks again and thanks to all the Polakpotrafi platform supporting the project!

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 26.06.2015 10:10