Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Maciej Usurski

Maciej Usurski

Piła

Zawodowo historyk-muzealnik z uporem badający "białe plamy" w życiorysie swojego znamienitego ziomka Stanisława Staszica. Prywatnie pozytywnie zakręcony na punkcie odkrywania tajemnic z dziejów rodzinnego miasta, koszykówki i podróży po Polsce i obcych "landach". Jeden z autorów książki, która nie mogłaby powstać bez udziału zacnych kolegów-współautorów. Wierzy, że to nie ostatnia publikacja w jego dorobku, a nawet ma pomysły na następne.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

27430 PLN z 18000 PLN

230 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

152%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 02.01.2015.

Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945

O projekcie

Co chcemy osiągnąć?

Celem projektu jest wydrukowanie unikatowej książki dotyczącej lotniczych zdjęć Piły z lat 1914-1945. Książka jest już napisana, trwa skład, ostatnie uzupełnienia i korekty. Koszty składu i druku są na tyle duże, że jedynie wspólnymi siłami możemy spowodować, że ostatni etap powstawania książki potrwa krótko, a publikacja trafi w ręce miłośników dawnej Piły. Książka jest profesjonalnie przygotowana merytorycznie (o tym czytaj niżej) i technicznie - zakładamy druk na papierze kredowym o wysokiej jakości i trwałą, twardą oprawę.

Budżet projektu

Zakładamy, że minimalny nakład umożliwiający (ze względów ekonomicznych i praktycznych) druk książki to 300 egzemplarzy. Zebrane fundusze mają umożliwić opłacenie pracy grafików, składu i druku książki. Łączne koszty projektu graficznego, składu, tłumaczeń streszczeń, korekty, druku i oprawy oraz prowizji portalu PolakPotrafi.pl i Transferuj.pl (ok. 10% wartości projektu) to 18 tys. zł. 

Jednostkowy koszt druku egzemplarza wynosi 60 zł i jest to wyjściowa kwota, za którą wspierający projekt otrzyma egzemplarz książki.

Dlaczego crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe?

Przygotowanie książki było ambitnym przedsięwzięciem trzyosobowego zespołu. Pozyskanie i opracowanie materiałów archiwalnych zajęło nam 3 lata poszukiwań, studiów i kwerend. W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie prac. Zwykle w tym momencie poszukuje się wydawcy, który zainwestuje w druk książki w zamian za zyski, jakie będzie czerpał z jej sprzedaży. W naszym przypadku zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie. Dzięki finansowaniu społecznościowemu wszyscy miłośnicy Piły mogą stać się współtwórcami sukcesu projektu, czyli umożliwić druk książki. Dzięki temu wszyscy będziecie mogli korzystać z efektów naszej pracy pokrywając jedynie koszt produkcji książki (do którego nie wliczamy kosztów pozyskania fotografii aby cena była przystępna).

Co stanie się, jeśli przekroczymy zakładaną wartość projektu?

Jeśli zbierzemy więcej, niż zakładane 18 tys. zł, wydrukujemy więcej egzemplarzy książki, które przekażemy nieodpłatnie do pilskich bibliotek. Będą to biblioteki publiczne, a także szkolne. 

Kim są autorzy książki?

Maciej Usurski - historyk, kustosz Muzeum Stanisława Staszica w Pile, uczestnik Spotkań Staszicowskich. Od 2002 r. publikuje artykuły w dwuroczniku "Zeszyty Staszicowskie". Autor kilkunastu wystaw czasowych (m.in.: "Studnia nieszczęścia czyli Piła w 1893 roku", "Staszicowskie miejsca pamięci w Pile", "Być narodowi użytecznym. Stanisław Staszic i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1800-1832"), współautor publikacji poświęconych historii Piły: monografii "Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000" i "Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944" (wspólnie z Rafałem Rutą). W latach 2013-2014 prowadził cykl gawęd poświęconych historii miasta w Muzeum Stanisława Staszica  i Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile. Publikuje także w "Kronice Wielkopolski".

Rafał Ruta - doktor nauk biologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo entomolog i przyrodnik, po godzinach regionalista i badacz historii Piły i okolic. Współautor książki Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944 oraz artykułów publikowanych głównie w Kronice Wielkopolski, dotyczących m. in. biografii wybitnego przyrodnika, Richarda Frase i najstarszego planu Piły z 1805 r. (wspólnie z Maciejem Usurskim). Działa w Pilskim Kole Klubu Przyrodników. Więcej informacji na stronie www.

Ks. Robert Kulczyński SDB - salezjanin - kapłan. Z zamiłowania historyk lotnictwa polskiego i pasjonat historii miasta Piły. Współautor książki Lotnicza historia ziemi pilskiej 1910-1945, która stała się punktem wyjścia dla obecnej publikacji. Autor artykułów o tematyce lotniczej publikowanych m.in. w czasopismach: "Aeroplan", "Lotnictwo z Szachownicą", "Avions", kwartalnikach "Kronika Wielkopolski" czy "Grot Zeszyty Historyczne". Ponadto swoje prace publikował również na łamach książek wydawanych przez Dolnośląską Akademię Lotniczą.

Opis książki

„Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945” to książka będąca efektem trzech lat badań i poszukiwań, które doprowadziły autorów książki - Macieja Usurskiego, Rafała Rutę i ks. Roberta Kulczyńskiego SDB - do pozyskania w przeważającej większości nieznanych i nigdy niepublikowanych fotografii. W miarę gromadzenia i kompletowania materiałów do pracy stało się jasne, że pozyskane zdjęcia mają wybitną wartość dokumentacyjną, znacznie przewyższającą dostępne materiały kartograficzne, a w niektórych przypadkach niemal rewolucjonizują wiedzę o mieście. Ich wartość dokumentacyjna jest nieporównywalna z dostępnymi materiałami kartograficznymi. Oprócz zaprezentowania szczegółowo opisanych fotografii, w książce znalazł się rozdział wstępny omawiający wybrane zagadnienia (budownictwo mieszkaniowe i rozwój urbanistyczny miasta, zakłady przemysłowe, węzeł kolejowy, obiekty infrastruktury wojskowej oraz obozy pracy przymusowej działające w okresie II wojny światowej), z których część do tej pory nie doczekała się opracowań w języku polskim.

Zdjęcia reprodukowane w książce ukazują prawie cały obszar dzisiejszej Piły. Wyjątkiem są dzielnice peryferyjne, Gładyszewo i Motylewo oraz tereny znacznie oddalone od centrum, jak np. okolice jeziora Płotki, których zdjęcia lotnicze są nieznane. Największą wartość poznawczą mają zdjęcia ukazujące bardzo rzadko fotografowane obszary i obiekty. Należy do nich zaliczyć obecne dzielnice miasta: Koszyce, Podlasie i Staszyce oraz obozy pracy przymusowej z okresu II wojny światowej, zakłady przemysłowe i wybrane obiekty infrastruktury militarnej, których praktycznie nie znamy z innych źródeł ikonograficznych.

Zasadnicza część publikacji to składający się z siedmiu rozdziałów album zdjęć lotniczych z opisami. Każdy rozdział poświęcono wybranej dzielnicy Piły. W kolejności są to: Śródmieście, Osiedle Górne, Koszyce, Zamoście, Jadwiżyn, Podlasie i Staszyce. W części obejmującej Koszyce opisano ponadto Kuźnik, a w kolejnej przedstawiającej Podlasie także Leszków. Wydawnictwo ukaże się w formacie 270 x 230 mm i objętości nieco przekraczającej 200 stron, w twardej kolorowej oprawie. Wnętrze książki będzie drukowane na papierze kredowym, ze względu na charakter zdjęć będą one wydrukowane w odcieniach szarości. W publikacji zreprodukowaliśmy i szczegółowo opisaliśmy 153 zdjęcia lotnicze i ich powiększenia z okresu I wojny światowej oraz lat 30. i 40. XX w. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią angielskie wywiadowcze fotografie lotnicze z sierpnia 1944 r.

Dla potrzeb przygotowywanej książki zakupiliśmy prawa do reprodukcji fotografii wydatkując na ten cel kwotę około 10 tys. zł. Traktujemy ją jako nasz wkład w publikację. Aby umożliwić szybkie wydanie drukiem książki, zwracamy się do mieszkańców i miłośników Piły, a także pasjonatów lotnictwa i fotografii lotniczej z prośbą o wsparcie finansowe. 

Wybrane strony książki prezentujemy poniżej

 

Recenzja

O recenzję maszynopisu książki poprosiliśmy historyka, dr. hab. Mirona Urbaniaka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Fragment recenzji zamieszczamy poniżej.

"Nie ma też miast w Polsce, które mogą pochwalić się tak unikatową publikacją, jak recenzowana praca, przygotowana przez trójkę świetnych regionalistów: ks. Roberta Kulczyńskiego SDB, dra Rafała Rutę oraz Macieja Usurskiego. Dzięki Ich uporowi oraz wnikliwej kwerendzie, w ręce Czytelnika trafia dzieło nietuzinkowe, albowiem ukazujące w sposób kompleksowy Piłę, której dziś już nie ma. Olbrzymi walor książki polega jednak nie tylko na zaprezentowanej tu fotografii lotniczej, ale także na wnikliwych i wielowątkowych studiach z dziejów miasta, odzwierciedlonych w rozdziałach wstępnych i komentarzach do archiwalnych zdjęć. Okazuje się, że trójka pilskich regionalistów potrafiła dotrzeć do bardzo rozproszonych źródeł, wyłuskując z nich fakty zupełnie nam nieznane, z jednej strony stanowiące istotny wkład w naukowy dyskurs o dziejach miasta, z drugiej zaś będące olbrzymim impulsem dla dalszego kształtowania lokalnej tożsamości kulturowej współczesnych pilan."

Dlaczego warto nas wesprzeć?

  • Przygotowaliśmy wyjątkową w skali kraju publikację poświęconą historii Piły na fotografiach lotniczych w okresie 1914-1945.
  • Dzięki publikacji mieszkańcy miasta zobaczą Piłę jakiej nie znają, a większość pilan będzie mogła odnaleźć na zdjęciach dom lub miejsce w którym mieszka.
  • Większość materiału zdjęciowego prezentowanego w książce nie była nigdy wcześniej publikowana, a do wielu zdjęć autorzy dotarli pracując nad przygotowaniem publikacji.
  • Publikacja nie tylko prezentuje fotografie ale również zawiera wiele interesujących i nieznanych wcześniej wiadomości na temat rozwoju urbanistycznego miasta, węzła kolejowego, obiektów przemysłowych i wojskowych oraz obozów pracy przymusowej z okresu II wojny światowej.
  • Wspierasz publikację stanowiącą kolejny krok na drodze do poznania fascynującej historii naszego miasta w I połowie XX w.
  • Publikowane fotografie mogą stanowić istotne źródło do bardziej szczegółowych studiów, np. nad rozwojem zabudowy miasta.
  • Wysoką wartość merytoryczną i unikatowość publikacji docenił recenzent książki, dr hab. Miron Urbaniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, uznając że „nie ma miast w Polsce, które mogą pochwalić się tak unikatową publikacją, jak recenzowana praca”.
  • Projekt graficzny książki powierzyliśmy profesjonalistom, dzięki czemu szata graficzna książki będzie cieszyła oko wymagających odbiorców.
  • Zainwestowaliśmy w przygotowanie książki 3 lata pracy oraz ok. 10 tys. zł - tyle kosztowało uzyskanie praw do reprodukcji zdjęć lotniczych znajdujących się w zasobach archiwów i innych instytucji. Dodatkowych 18 tys. zł potrzebujemy, aby książka została wydrukowana i mogła stać się powszechnie dostępnym źródłem wiedzy o dawnej Pile.

 

Wspierając projekt staniesz się posiadaczem unikatowej publikacji - kopalni wiedzy o Pile pierwszej połowy XX w. Dziękujemy za każdą wpłatę!

Odwiedź nas na Facebooku: www.facebook.com/lotniczapila

 

Media o Twoim projekcie:

Pomóż wydać unikatową książkę o historii Piły

www.asta24.pl | 2014-11-18

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem do druku kolejnej publikacji poświęconej historii miasta: „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945”. Potrzebne są jednak pieniądze. Autorzy proszą o dobrowolne wpłaty.

Piła na zdjęciach lotniczych

www.radioplus.pl | 2014-11-18

Troje pasjonatów historii Piły przygotowało unikatową publikacje "Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945.

Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945

www.7dni.pila.pl | 2014-11-12

Pragniemy poinformować, że dobiegają końca prace nad przygotowaniem do druku kolejnej publikacji poświęconej historii miasta Piły, która nosi tytuł „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945". Trzy lata badań i poszukiwań doprowadziły autorów książki Macieja Usurskiego, Rafała Rutę i ks. Roberta Kulczyńskiego SDB do pozyskania w przeważającej większości nieznanych i nigdy niepublikowanych fotografii. W miarę gromadzenia i kompletowania materiałów do pracy stało się jasne, że pozyskane zdjęcia mają wybitną wartość dokumentacyjną, znacznie przewyższającą dostępne materiały kartograficzne, a w niektórych przypadkach niemal rewolucjonizują wiedzę o mieście. Założeniem autorów było nie tylko zaprezentowanie zbioru fotografii, ale opatrzenie ich możliwie dokładnym komentarzem.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 02.01.2015 17:05