Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych organizacji ekologicznych w Polsce zajmujących się wspieraniem inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju zrównoważonego. Działamy od 1991 roku (w latach 1991 - 1996 jako program amerykańskiej Fundacji The German Marshall Fund of the US; od 1997 jako samorządna polska Fundacja).

Partnerstwo to nasza filozofia i metoda działania - wszystkie nasze inicjatywy, projekty i programy są współtworzone i wspólnie realizowane z organizacjami pozarządowymi, firmami oraz instytucjami publicznymi. We wszystkich swoich działaniach, kierujemy się trzema zasadami skutecznego partnerstwa:
- Transparentność co do celów i motywacji,
- Równouprawnienie w planowaniu i podejmowaniu decyzji,
- Wzajemne korzyści.

Wspólnie z ponad 600 partnerami z całej Polski tworzymy i realizujemy długofalowe programy, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

6043 PLN z 6000 PLN

76 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

100%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 09.04.2015.

Zapraszamy do stołu - nakarmimy Was lokalnie

O projekcie

English version below
Instrukcja jak wesprzeć projekt na samym dole strony

_____________________

Razem z Nowohuckim Centrum Kultury tworzymy Centrum Lokalnej
Kultury Kulinarnej, czyli inicjatywę, której celem jest popularyzacja
idei zdrowego odżywiania i zachowań pro-ekologicznych, ale przede
wszystkim promocja pysznego jedzenia, które pochodzi od lokalnych,
małopolskich rolników i producentów.

Rdzeniem i wizytówką tej inicjatywy
 bę
dzie Marchewka Bistro, które 
  powstaje
w po
mieszczeniach 
  dawnej kawiarni NCK.
Remont
  lokalu właśnie trwa, a my zbieramy
 
fundusze na duży, drewniany stół, który stanie się jego sercem.

Menu Marchewki oparte będzie na produktach lokalnych. Na stałe dostępne będą frykasy: tłoczone soki, pasztet z fasoli Piękny Jaś - Fasolla, sery górskie, lokalne konfitury, śliwka suska sechlońska.

Szykujemy marchewkową rewolucję w  Nowej Hucie!

 • Tworzymy miejsce do wypoczynku z rodziną i przyjaciółmi. Zapraszamy na śniadania na trawie, warsztaty edukacyjne i spotkania klubu zakupowego.
 • Dzięki kafeterii na kółkach zadbamy również o uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych w całym NCK.
 • Nudzie mówimy: precz! Dla najmłodszych gości Marchewki przygotowujemy niezwykłą, ścienną grę na temat produktów lokalnych.
 • Marchewka jest upcyklingowa i kolorowa! Do stworzenia wyposażenia wykorzystujemy m.in. butelki PET i makulaturę

Chcemy by Marchewka była miejscem wyjątkowym, dlatego zależy nam, by jej wyposażenie również było wyjątkowe.

Dlaczego stół?

Stół to symbol spotkania, a my w Marchewce chcemy stworzyć warunki do integracji wszystkich nowohuckich pokoleń. Z oferty NCK rocznie korzysta około pół miliona osób, które regularnie mijają się na korytarzach nie mając miejsca by usiąść i porozmawiać przy kawie i dobrym ciastku. 

Marchewkowy stół będzie więc duży – trzymetrowy, drewniany i wielofunkcyjny. Stworzymy przestrzeń do wspólnego smakowania. Stół stanie się centrum wszystkich marchewkowych wydarzeń: warsztatów, prelekcji, spotkań klubu zakupowego. Zamiast kwiatów, zdobić go będą zioła tradycyjnie stosowane w polskiej kuchni: pietruszka, lubczyk, estragon. Chcemy, aby marchewkowy stół wykonali według naszego projektu rzemieślnicy z Małopolski. Potrzebujemy 6000 zł, aby go zamówić i opłacić prowizję dla serwisu polakpotrafi.pl.

 

Zobacz na co dokładnie zbieramy:

 co najmniej 6.000zł

Projekt „Zapraszamy do stołu”  zostanie zrealizowany! W Marchewce Bistro stanie duży ręcznie robiony, drewniany stół! Dopilnujemy też by drewno potrzebne do jego wykonania pochodziło ze sprawdzonych źródeł.

 co najmniej 7.000zł

Wspaniale! Oprócz niezwykłego stołu uda nam się stworzyć regał  na produkty lokalne wykonany ze skrzynek na warzywa, który będziemy mogli zabrać ze sobą na akcje promocyjne.
 

 co najmniej 10.000zł

Wow! Będziemy mogli zrealizować projekt młodych ludzi, którzy specjalnie dla Marchewki stworzyli prototyp krzesła ze skrzynek na warzywa.

 

 

Kim jesteśmy?

Za projektem Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej stoi zespół pracowników i współpracowników Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Jesteśmy zakręceni na punkcie małopolskiej, dobrej żywności. Od 2011 roku w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska finansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Progra mu Współpracy budujemy bazę lokalnych dostawców, organizujemy Targi Produktów Lokalnych, kluby zakupowe i wydarzenia edukacyjne. Wkrótce powstanie też Inkubator Kuchenny w Stryszowie.

Spotykając się z rolnikami, kołami gospodyń i drobnymi przedsiębiorcami odkryliśmy, że w Małopolsce powstaje mnóstwo wyjątkowych produktów, które mają ogromny, niewykorzystany jeszcze potencjał. Zachwyciliśmy się smakiem pasztetu z fasoli Piękny Jaś, bogatym wachlarzem soków tłoczonych, serów górskich i przetworów owocowo-warzywnych. Chcemy, aby wszystkie te smakołyki były dostępne w stałej sprzedaży w Krakowie, bo dzięki temu zapewnimy rozwój mikroprzedsiębiorstw i zaspokoimy rosnący apetyt Krakowian na zdrowe jedzenie. Aby wyróżnić na sklepowych półkach dobrą jakościowo żywność z Małopolski, stworzyliśmy system jej certyfikacji. Żywność oznakowana certyfikatem Produkt Lokalny Małopolska będzie miała zagwarantowane miejsce w Marchewce.

 

Dlaczego warto nam pomóc?

 • Bistro Marchewka zapewni stały zbyt lokalnym rolnikom i małym producentom.
 • Nowa Huta wybudowana na czarnoziemach – najżyźniejszych glebach, cierpi obecnie na niedosyt miejsc, gdzie można zdrowo, lokalnie i smacznie zjeść. Nowohucianie (i nie tylko:) czekają na nas! 
 • Łączymy pokolenia, budujemy relacje wsi z miastem, aktywizujemy mieszkańców. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Małopolsce!

 

Co oferujemy w zamian?

Przede wszystkim ogromną wdzięczność i możliwość współtworzenia niezwykłego miejsca :) Przygotowaliśmy dla Was również specjalne nagrody: gadżety z logotypem Marchewki (kubki, fartuchy), niezwykłe produkty lokalne, zaproszenia na pyszne obiady i podwieczorki.

Dodatkowo, nazwisko, inicjały lub nazwa firmy wspierającej, która zdecyduje się przeznaczyć na marchewkowy stół więcej niż 1000 zł, zostanie wygrawerowana na tabliczce przykręconej do jednego z rogów stołu.

Ponadto, jeśli uda nam się zebrać 10 000 zł, każdy kto wesprze projekt kwotą wyższą niż 200 złotych zostanie patronem jednego z niezwykłych krzeseł wykonanych ze skrzynek na warzywa.

Nasi Partnerzy

         

                                                

              

 

_____________________

English version

 

Let us gather

around the table:

we will feed you locally

 

Together with the Nowa Huta Cultural Centre (NCK), we have created
the Centre for Local Culinary Culture, an initiative aiming to popularise
the ideas of healthy eating and pro-environmental behaviour and, above all,
to promote the delicious foods originating from local farmers and producers from the Małopolska region.

Our initiative’s flagship feature
 and core will be the Marchewka
  Bistro
(
marchewka being Polish
   for carrot), located in the premises
  of the former NCK cafe. While the
 site is still undergoing renovation,
we’re collecting funds for a large
                      wooden table to become its heart.

The menu will be based on local products. Various delicacies will be available on a permanent basis: pressed juices, Piękny Jaś runner bean pâté “Fasolla”, mountain cheeses, local jams, suska sechlońska prune.

 

We want a culinary revolution in Nowa Huta!

 • We are setting up a place to relax with family and friends. Come and enjoy breakfast on the grass, or attend educational workshops and meetings
  of the buyers’ club.
 • Our cafeteria on wheels will also be there for the participants of all cultural events at the NCK.
 • We say NO to boredom! Our youngest guests will surely enjoy our unusual, educational game on local products.
 • Marchewka Bistro is pro-upcycling and colourful! Our decorations were made with such materials as PET bottles and waste paper.

We want Marchewka Bistro to become an exceptional place; hence, we need its interior to be exceptional as well.

 

Why the table?

The table is a symbol of gathering, and we here, at Marchewka Bistro, want to make possible the integration of all generations of Nowa Huta residents. About half a million people visit the NCK annually, yet they lack a comfortable place to sit and chat over coffee and good cake.

The table should therefore be a large one: made of wood, three metres wide and multi-functional. We want to create a space for joint tasting. The table will become the centre of all events at Marchewka Bistro: workshops, lectures, meetings of the buyers’ club. Instead of flowers, the table will be decorated with herbs traditionally used in Polish cuisine: parsley, lovage, tarragon. We want our table to be built by artisans from the Małopolska region, in accordance with our design. We need 6,000 PLN to cover the costs and polakpotrafi.pl fees.

 

What exactly we are collecting for:

 at least 6.000 PLN

We will be able to complete our “Let us gather around the table” project! Marchewka Bistro will have its large, handmade table! We will also make sure that the wood used for its creation will come from reliable sources.
 

at least 7.000 PLN

Great! In addition to our remarkable table, we will be able to build a shelf for local products  made from vegetable crates, which we shall take with us to promotional events.

at least 12.000 PLN

Wow! We will be able to fulfil the idea of young people who created a prototype of a chair made of vegetable crates, designed exclusively for Marchewka Bistro.

 

 

Who are we?

The Centre for Local Culinary Culture is the brainchild of the team of employees and associates of the Environmental Partnership Foundation. We are crazy about good food from the Małopolska area. As part of the Małopolska Local Product project funded by Swiss Contribution Programme, we’ve been building since 2011 a database of local suppliers and organising the Local Product Fairs, buyers’ clubs and educational events. A kitchen incubator will also be available soon in Stryszów.

During the many meetings we’ve held with farmers, local housewives’ associations and small entrepreneurs, we discovered that the Małopolska region offers a vast choice of unique products with an enormous, unfulfilled potential. We were delighted by the taste of the Piękny Jaś runner bean pâté, the wide range of pressed juices, mountain cheeses and processed fruit and vegetable preparations. We want all these delicacies to be available on the spot in Kraków, as this will provide small businesses with development opportunities and satisfy the increasing appetite of the city’s residents for healthy food. In order to highlight the quality products from Małopolska on shop shelves, we have created a dedicated certification system. The products bearing the Local Product Małopolska certificate will have a guaranteed spot at Marchewka Bistro.

 

Why support our cause?

 • Marchewka Bistro will guarantee constant sales to local farmers and small producers.

 • Even though it was built on fertile chernozemic soils, the Nowa Huta district is devoid of places offering healthy, local and tasty food. Nowa Huta residents need us (and people from elsewhere too!)

 • We connect generations, we establish relationships between the countryside and the city, we stimulate the residents. This is a first in Małopolska!

 

What do we offer in return?

First of all: our immense gratitude, and the opportunity to participate in the creation of an unusual place :) We have also prepared additional rewards: gadgets bearing the Marchewka logo (mugs, aprons), unique local products, invitations to delicious lunches and dinners.

In addition, the full name or initials of the person or company which decides to donate 1,000 PLN or more will be engraved on a plate screwed to one of the table’s corners.

Furthermore, if we manage to collect 10,000 PLN, anyone who donates more than 200 PLN will become patron of one of our unusual chairs made of vegetable crates.

 

Our Partners

         

                                                

              

                     

 

Media o Twoim projekcie:

Nadchodzi "Marchewka"

malopolskaonline.pl | 2015-03-17

Lokalne jedzenie, ciekawy program edukacyjno – warsztatowy i przyjazna przestrzeń dla rodziny – w Nowej Hucie powstaje Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej Bistro Marchewka.

Oto Marchewka. Okrywamy kulinarną Nową Hutę

krakow.gazeta.pl | 2015-03-06

Nowa Huta to wciąż kulinarna czarna dziura na mapie Krakowa. Tak się wydaje tym, którzy miasto zamykają w okowach Plant. Tymczasem w okolicach placu Centralnego już wkrótce ruszy Marchewka Bistro.

Potrzebny stół do Bistro Marchewki

www.kampaniespoleczne.pl | 2015-03-04

W Nowej Hucie powstaje Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej Bistro Marchewka, które ma serwować lokalne jedzenie, oferować ciekawy program edukacyjno – warsztatowy i być przyjazną przestrzenią dla rodziny. Za pośrednictwem serwisu polakpotrafi.pl rozpoczęła się zbiórka na duży, drewniany stół, który będzie ważnym elementem tego miejsca.

„Zapraszamy do stołu – nakarmimy was lokalnie”

www.malopolska.pl | 2015-03-03

Lokalne jedzenie, ciekawy program edukacyjno – warsztatowy i przyjazna przestrzeń dla rodziny – w Nowej Hucie powstaje Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej Bistro Marchewka.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 09.04.2015 10:10