Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Mirosław Kurek

Mirosław Kurek

Katowice

Prezes Stowarzyszenia Golęszyczanie. Były pracownik socjalny, obecnie animator o specjalności organizator społeczności lokalnej. Odtwórca wczesnośredniowieczny, miłośnik przeszłości z nadzieją patrzący w przyszłość.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

3425 PLN z 18000 PLN

52 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

19%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.12.2014.

Wskrześmy Lubomię - projekt stowarzyszenia Golęszyczanie

Opis metod badań

Dodano 18.11.2014, godz. 9:59

Z powodu licznych pytań natury specjalistycznej zamieszczamy tu dokładny opis metod badawczych jakie zostaną zastosowane gdy uzbieramy upragnione 18.000
"1.
Metoda elektrooporowa należy do grupy metod aktywnych. Jej podstawy opierają się na pomiarze oporu elektrycznego (mierzonego w omach Ω), który wylicza się za pomocą prawa Ohma, mierząc stosunek napięcia, do natężenia. Pomiary elektrooporowe pozwalają zmierzyć oporność pozorną gruntu we wszystkich warstwach, zalegających do głębokości równej teoretycznemu maksymalnemu zasięgowi penetracji prądu. Oporność pozorna oznacza średnią wartość oporów właściwych warstw z całej zadanej głębokości. Wartość taka powinna być stała w jednorodnym podłożu. Jeżeli zostanie ona zakłócona pojawia się anomalia. Typ anomalii zależy od charakteru obiektu lub warstwy, która ją generuje. Można je rozróżniać jako dodatnie, czyli zwiększające oporność pozorną w stosunku do tła jak i ujemne, które zmniejszają oporność pozorną w stosunku do tła.
Badania elektrooporowe na terenie grodziska w Lubomi przeprowadzone będą przy pomocy aparatury ADA-5MP firmy ELMES, przeznaczonej dla potrzeb badań archeologicznych i rozwiązywania zadań płytkiej geologii. W trakcie badań wykonane zostaną pomiary w rożnych układach, w zależności od celu badań.

2.Metoda magnetyczna należy do metod pasywnych, ponieważ w nie wymagają wprowadzania do badanego gruntu sztucznych parametrów. Polega na pomiarze zmian natężenia całkowitego naturalnego pola magnetycznego Ziemi w celu wydzielenia anomalii w rozkładzie pola magnetycznego. Pomiar pola magnetycznego dokonywany jest za pomocą magnetometru z funkcją pomiaru gradientu. Wyniki jego odczytów wyrażane są w nanoteslach (nT). Badania geomagnetyczne umożliwiają wykrycie obiektów, które wykazują się podatnością magnetyczną (głownie obiekty o zasypiskach ziemnych jak rowy, ziemianki i jamy, ale także konstrukcje murowane, jeśli wykonano je z materiału charakteryzującego się odpowiednia podatności magnetyczną).
Badania magnetyczne grodziska w Lubomi przeprowadzone będą przy użyciu magnetometru transduktorowego (fluxgate) 4.032 DLG firmy Foerster Ferrex mierzącego gradient składowej pionowej pola magnetycznego, wyposażonego w jedną sondę o rozdzielczości 0,2 nT.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.12.2014 09:09