Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

GG Robot

GG Robot

Grodzisko Górne

Jesteśmy drużyną GG Robot Team z ZS.im.prof Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.Tworzymy drużynę , w której skład wchodzą uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zajmujemy się budową i programowaniem robotów autonomicznych oraz rozpowszechnianiem wiedzy na ten temat.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1688 PLN z 30000 PLN

16 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.07.2017.

GG Robot Team na Botball 2017 w USA

O projekcie

You can find english version below.

 

Jesteśmy drużyną GG Robot Team należącą do Koła Robotyki z ZS. im.prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym. Naszą pasją jest budowa i programowanie robotów autonomicznych. Rozwijamy ją w naszej szkole od 2008r do chwili obecnej.

W 2015r. podczas Globalnej Konferencji Robotyki Edukacyjnej (GCER) w Albuquerque, odnieśliśmy pierwszy sukces, dzięki któremu zasłynęliśmy na całym świecie jako pierwsza drużyna spoza terenu USA , która zwyciężyła w jednej z konkurencji składającej się na konkurs Botball.

  PROJEKT

Dzięki wysokim osiągnięciom na tegorocznych Europejskich Eliminacjach Konkursu Botball w ramach Europejskiej Konferencji Robotyki Edukacyjnej (ECER) w stolicy Bułgarii, Sofii, zakwalifikowaliśmy się do kolejnych finałów, które odbędą się tym razem w Norman w Stanach Zjednoczonych.

Konkurs Botball polega na zbudowaniu i zaprogramowaniu robotów autonomicznych oraz przygotowaniu dokumentacji w języku angielskim                 Jest jednym z trzech konkursów wchodzących w skład GCER , a sam dzieli się na trzy różne kategorie:

Seeding Rounds - roboty, zbudowane przez zespół uczniowski, prezentują swoje  największe umiejętności na całym stole konkursowym. W tej kategorii drużyna nie rywalizuje z przeciwnikiem i ma cały stół z zadaniami do swojej dyspozycji.

Double Eliminations - dwie drużyny wraz z robotami rywalizują na jednym stole. Drużyna, która uzyska największą ilość punktów wygrywa i przechodzi do następnego etapu rozgrywek. W tej kategorii możliwe jest blokowanie robotów przeciwnika oraz przeszkadzanie w uzyskaniu większej ilości punktów.

Dokumentacja konkursowa - w tej kategorii , członkowie drużyny mają za zadanie przygotować oraz w późniejszym czasie przedstawić przebieg pracy nad konstrukcją oraz programem robotów, uwzględnić dokonane zmiany i podział pracy w grupie.

 OSIĄGNIĘCIA

Dzięki ciężkiej pracy naszego zespołu udało nam się osiągnąć wysokie wyniki nie tylko wewnątrz naszego kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Jedymi z większych sukcesów są, na przykład:  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Robotyki "TopBot 2014", podczas GCER 2015 w Albuquerque zajęliśmy: I miejsce w Double Eliminations, IV miejsce w Seeding Rounds, VI miejsce w klasyfikacji generalnej oraz nagrodę sędziów "Overall Judges Choice", biorąc udział w kolejnej edycji GCER w 2016 roku w St.Augustine zdobyliśmy IX miejsce ogółem oraz dwie Nagrody Sędziów za najlepszą konstrukcję robota oraz za najlepszą synchronizację robotów, w tegorocznych Europejskich Eliminacjach Konkursu Botball zwyciężyliśmy w konkurencji Double Eliminations, również osiągnęliśmy II miejsce w Seeding Rounds oraz otrzymaliśmy Nagrodę Sędziów za najlepszą konstrukcję robota. Poprzez wyniki osiągnięte podczas ECER zakwalifikowaliśmy się do dalszego etapu, którym jest GCER 2017 w Norman, w stanie Oklahoma.

 

NASZ ZESPÓŁ

Do kolejnego etapu przygotowuje się siedmioosobowa drużyna, która podzielona jest na trzy podzespoły zajmujące się konstrukcją, programowaniem oraz dokumentacją.

Lider Drużyny

Mateusz Joniec

 

Konstrukcja

 

              Kamil Szczęch            Bartłomiej Majkut

 

Program

              Mateusz Joniec          Sebastian Król

 

Przygotowanie Prezentacji

 

          Magdalena Tokarz     Magdalena Kryla

oraz

Jakub Polański

 

 

  CEL

Aby wyjechać w pełnym składzie musimy zebrać brakujące fundusze, które zostaną przeznaczone na transport do Stanów Zjednoczonych. Przelot dla jednego członka drużyny to kwota około 5000 zł. 

Zdecydowaliśmy się szukać wsparcia na tej stronie, ponieważ zostało nam mało czasu na zebranie potrzebnej nam kwoty pieniężnej. Uważamy również, że jest to dobry sposób na rozpowszechnienie naszej działalności.

Uzyskując 120% kwoty, zostanie ona zainwestowana na przyszłe wyjazdy oraz na zestawy startowe.

 KONTAKT

tel.kom. +48 602 827 271 (Roman Matuszek dyrektor ZS. w Grodzisku Górnym)

tel. 017 2436023

Email: dyrektor@zsleji.pl

Email: sekretariat@zsleji.pl

 

English version

We are GG Robot Team belonging to Robotic Circle from Franciszek Leja State School in Grodzisko Górne. We are passionate about building and programming robots.We have been started robotics in our school since 2008 and it lasts until now.

 

In 2015 during Global Conference on Educational Robotics(GCER) in Albuquerque, we achieved the first success that made us the world's first non-US team to win in one of the Botball competition.

  PROJECT

 

 

Thanks to high achievements on this year’s European Eliminations of Botball Competition within the European Conference on Educational Robotics(ECER) in the capital of Bulgaria, Sofia, we qualified for further finals, which this time will take place in Norman, US.

 

The Botball Competition is about building and programming robots and preparing documentation in English. It is one of three competitions in GCER, and it is divided into three different categories:

 

Seeding Rounds- robots, built by the student team, presenting their best skills all over the competition table.In this category the team does not compete with the opponent and has a whole table of tasks at his disposal.

 

Double Elimination- two teams with theirs robots competitive on a one table. The team which reach higher score and enter to the next part of the competition. In this category it is possible to block our opponents robots and bother another teams in getting points.  

 

Competition Documentation- in this category, team members have the task of preparing and later  introduce a workflow on the constructions and programs of the robots, include the changes made and the division of labor in the group.

 

 ACHIEVEMENTS

 

Through the hard work of our team we have achieved high scores not only within the country but also internationally. Ones of our biggest successes, for example are: 1st place in the National Robotics Competition “TopBoT 2014”, during GCER 2015 in Albuquerque we took: 1st place in Double Eliminations, 4th place in Seeding Rounds, 6th place in general and “Overall Judges Choice”, taking part in the next GCER edition in 2016 in St. Augustine we achieved 9th place in general and two Judges’ Choices Award for best robots constructions and for best robots’ synchronization, in this year’s European Eliminations of Botball Competition we won in Double Eliminations, we also took 2nd place in Seeding Rounds and we got Judges’ Choice Award for best robot construction. Through the results achieved during ECER, we qualified for the next phase of GCER 2017 in Norman, Oklahoma.

 

 

OUR TEAM

Seven people are preparing for the next part of the competition which are divided for three subassemblies  such as programmers,designers and peoples who are preparing to presentation.

 

Team Leader

Mateusz Joniec

 

Robot Designers

 

              Kamil Szczęch            Bartłomiej Majkut

 

Programmers

              Mateusz Joniec          Sebastian Król

 

Presentation and Documentation

 

          Magdalena Tokarz     Magdalena Kryla

and

Jakub Polański

 

 

  GOAL

 

We have to collect the missing funds, that will be destined for transportation to the United States. The flight for one team member is about amount of 5000 PLN.

 

We decided to seek support on this site, because we have a little time to collect the amount of money we needed. We also think, that this is a good way to spread our business.

 

With 120% of the amount, it will be invested for future departures and starter kits.

 

 CONTACT

tel.kom. +48 602 827 271

tel. 017 2436023

Email: sekretariat@zsleji.pl

Email: dyrektor@zsleji.pl

 

 

 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.07.2017 23:11