Dołącz do naszej społeczności!

O projektodawcy

Andrzej Przemysław Urbański

Andrzej Przemysław Urbański

Poznań

Jestem wykładowcą informatyki na Politechnice Poznańskiej. Szczególnie pasjonuje mnie wymyślanie tematów prac dyplomowych i ich prowadzenie. Moje hobby polega na pisaniu, zwłaszcza dla dzieci, i przekazywaniu w ten sposób wiedzy ścisłej z motywacją do jej zdobywania. Publikowałem w elementarzach i pisemkach dziecięcych. Napisałem kilkanaście tekstów piosenek.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Zdjęcie główne projektu
Oczekujący

0 PLN z 5000 PLN

0 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 25.01.2019 22:10

Aplikacja mobilna dla PolakPotrafi.pl

O projekcie

FILM PROMOCYJNY

Mówi DJ:

Cześć! Nazywam się Damian Jackowski i rok temu kiedy byłem jeszcze studentem informatyki na Politechnice Poznańskiej zgłosiłem się do doktora Urbańskiego z pytaniem czy jego temat pracy dyplomowej dotyczący aplikacji mobilnej dla rezerwacji terminów u dentysty jest wolny. Niestety, temat zajął już ktoś inny, ale mój przyszły promotor zaproponował by zrobić aplikację mobilną dla serwisu crowdfundingowego PolakPotrafi.pl, na co przystałem z ochotą.

Okazało się, że promotor miał spore doświadczenie zarówno we wspieraniu cudzych jak też tworzeniu własnych projektów crowdfundingowych. Dzięki temu miał kontakt z szefem PolakPotrafi.pl Jakubem Sobczakiem i szybko załatwił z nim moje konsultacje na temat organizacji łącza do portalu tak zwanego API bym mógł podłączyć moją aplikację mobilną.

Dla mnie z kolei aplikacje mobilne na Androida to wielka pasja, więc wystarczyło zaledwie kilka miesięcy by taką aplikację zrealizować. Pracę magisterską obroniłem 9 października bieżącego roku i oczywiście chciałbym, żeby znalazła praktyczne zastosowanie. Tym oczekiwaniom wyszedł naprzeciw promotor proponując pomoc w zorganizowaniu wsparcia crowdfundingowego dla mojej aplikacji mobilnej abym miał grono zapalonych testerów i środki na dopieszczenie aplikacji mobilnej dla PolakPotrafi.pl.

Wspólnie wymyśliliśmy wiele atrakcyjnych nagród, które powinny was zachęcić do zafundowania portalowi crowdfundingowemu PolakPotrafi.pl aplikacji mobilnej. Przecież ta aplikacja może służyć również wam ułatwiając wspieranie upatrzonych projektów czy tworzenie i opiekę nad własnymi. Prosimy, więc o testowanie dostępnej w poniższm linku aplikacji jak również finansowe wsparcie naszych wysiłków, które przyczyni się do rozwoju crowdfundingu w Polsce.

http://www.cs.put.poznan.pl/aurbanski/PolakPotrafi.apk

Przegląd istniejących rozwiązań

Platformy crowdfundingowe z roku na rok zdobywaja˛ coraz wie˛ksza˛popularnos´c´ w internecie.

Jest to jeden z cz˛e´sciej wybieranych sposobów dofinansowania nowopowstałych

projektów.Wsieci moz˙emy znalez´c´ mnóstwo oprogramowan´ umoz˙liwiaja˛cych takie rozwia

˛zania. Platformy te sa˛ w duz˙ej mierze podobne do siebie, róz˙nia˛ sie˛ zazwyczaj tylko

pobieranymi prowizjami, w przypadku skompletowania pełnej sumy pieni˛e˙znej, albo innymi,

mniejszymi cechami charakterystycznymi. Rynek w wi˛ekszo´sci jest przej˛ety przez

zagraniczne serwisy crowdfundingowe, lecz istnieja˛ równiez˙ ich polskie odpowiedniki.

1.2.1 Kickstarter

Najbardziej popularna˛ platforma˛ zagraniczna˛ jest serwis Kickstarter. Istnieja˛cy od 28

kwietnia 2009 pomógł zrealizowa´c 149,359 projektów, ponad 10 milionów ludzi wsparło

projekty, a ła˛czna suma zebranych pienie˛dzy od darczyn´ców to ok. 3,9 mld dolarów. W

serwisie tym s´rednio co trzeci projekt ubiegaja˛cy sie˛ o darowizny kon´czy sie˛ sukcesem.

Twórcy portalu wspominaja˛ o projekcie, który odniósł najwie˛ksza˛ popularnos´c´ oraz zebrał

najwie˛ksza˛ ilos´c´ pienie˛dzy w cia˛gu 24h, którym jest gra Double Fine Adventure.Ku

zdumieniu wszystkich w przecia˛gu jednego dnia udało sie˛ zebrac´ ponad milion dolarów,

lecz cel projektu wynosił ponad dwa razy mniej, tj. 400 000 dolarów. Na dzie´n dzisiejszy

kwota ta si˛egn˛eła ponad 3 milionów dolarów. Kickstarter, prócz wspomnianej wersji internetowej,

posiada równiez˙ mobilna˛ wersje˛ aplikacji o takiej samej nazwie. Przy ponad

milionie s´cia˛gnie˛c´ wersji na system Android z Google Play został oceniony przez ponad

16 000 uz˙ytkowników ze s´rednia˛ocen 4,5, co jest bardzo dobrym wynikiem. Twórcy aplikacji

wykorzystali zalety mobilnej platformy i opracowali nowe interfejsy u˙zytkownika

w taki sposób, aby ten mógł bez problemu w sposób intuicyjny manewrowa´c po ró˙znych

ekranach aplikacji. Na rys. 1.1 widzimy projekty pogrupowane w imodpowiadaja˛cych ka1.2.

Przegla˛d istnieja˛cych rozwia˛zan´ 3

Rysunek 1.1: Kategorie projektów w

aplikacji Kickstarter [2]

Rysunek 1.2: Szczegóły projektu w aplikacji

Kickstarter [2]

tegoriach, które mo˙zna wertykalnie zmienia´c, a projekty w ka˙zdej kategorii mo˙zna przewija

´c horyzontalnie. Ka˙zdy projekt ma tytuł, zdj˛ecie, opis, procent zebranych pieni˛edzy,

ilo´s´c darczy´nców oraz czas do zako´nczenia zbiórki. Po klikni˛eciu w projekt (rys. 1.2)

przejdziemy do jego szczegółów. Zazwyczaj zaczynaja˛ sie˛ krótkim filmem przedstawiaja

˛cym ogólny zarys projektu. Dalej moz˙emy znalez´c´ reszte˛ informacji od projektodawcy.

Na rys. 1.3 widzimy liste˛ nagród, które moz˙na otrzymac´ w zalez˙nos´ci od kwoty, jaka˛

si˛e wsparło dany projekt.Warto równie˙z zauwa˙zy´c, ˙ze w ka˙zdej chwili mo˙zemy wpłacic

´ pienia˛dze poprzez wcis´nie˛cie odpowiedniego przycisku znajduja˛cego sie˛ na ekranie.

Aplikacja ma równiez˙ funkcjonalnos´c´ zarza˛dzania własnym profilem widocznym na rys.

1.4, w którym moz˙emy ustawic´ swoje zdje˛cie profilowe, a takz˙e miec´ wgla˛d do projektów,

które wcze´sniej wsparli´smy oraz te, które sami stworzyli´smy. Prostota aplikacji i jej

minimalizm, a takz˙e moz˙liwos´c´ s´ledzenia projektów z jej poziomu za sprawa˛ jej mobilno

´sci sprawia, ˙ze jest idealnym uzupełnieniem wersji internetowej, dzi˛eki czemu zyskuje

jeszcze wie˛ksza˛ popularnos´c´ ws´ród osób be˛da˛cych w cia˛głym biegu i nie maja˛cych czasu

na przegla˛danie stron internetowych na urza˛dzeniach stacjonarnych.

4 1.2. Przegla˛d istnieja˛cych rozwia˛zan´

Rysunek 1.3: Lista nagród w aplikacji

Kickstarter [2]

Rysunek 1.4: Profil u˙zytkownika w aplikacji

Kickstarter [2]

1.2.2 Indiegogo

Druga˛ zagraniczna˛ platforma˛, która zyskała popularnos´c´ ws´ród uz˙ytkowników serwisów

crowdfundingowych, jest Indiegogo. Serwis wystartował w 2008 roku, a do sierpnia

2018 roku zrzeszył ponad 9 milionów uz˙ytkowników wspieraja˛cych projekty z 235 róz˙-

nych krajów s´wiata. W platformie tej co miesia˛c pojawia sie˛ ponad 19 tysie˛cy nowych

projektów, a ła˛czna suma uruchomionych projektów przekroczyła liczbe˛ 800 tysie˛cy. Od

pocza˛tku istnienia serwisu projektodawcy zebrali ła˛czna˛ kwote˛ ponad 1,3 miliarda dolarów.

Poza standardowymi elementami, jakie zawiera ka˙zdy serwis crowdfundingowy,

Indiegogo wyróz˙nia sie˛ przede wszystkim moz˙liwos´cia˛ bezpos´redniego kupna i dostawy

produktów, które weszły w ˙zycie dzi˛eki wcze´sniejszemu zgłoszeniu pomysłu na ich realizacje

poprzez ten serwis. Podobnie jak poprzednia platforma Indiegogo równie˙z wydało

swoja˛ aplikacje˛ mobilna˛. Zgodnie ze statystykami sklepu Google Play, na systemie operacyjnym

Android, zdobyła ona s´rednia˛ głosów 4.0 ws´ród ponad 4 tysie˛cy ludzi głosuja˛-

cych oraz została pobrana ponad 500 tysi˛ecy razy. Autorzy aplikacji postanowili u˙zy´c w

niej sprawdzonego sposobu grupowania elementów, w tym przypadku projektów, zgodnie

z ich popularnos´cia˛, czasem dodania, czy na takie, których czas na zbieranie darowizn

1.2. Przegla˛d istnieja˛cych rozwia˛zan´ 5

Rysunek 1.5: Pogrupowane projekty w

aplikacji Indiegogo [1]

Rysunek 1.6: Lista kategorii w aplikacji

Indiegogo [1]

wkrótce sie˛ zakon´czy (rys. 1.5). Kategorie te, zarówno jak i same projekty w nich be˛da˛ce,

sa˛przewijane, dzie˛ki czemu uz˙ytkownik moz˙e bez problemu miec´ wgla˛d na kilka elementów

naraz i szybko znalez´c´ interesuja˛cy go projekt. Kaz˙dy z projektów składa sie˛ ze standardowych

elementów, t.j. tytułu, obrazka, ilo´sci zebranych pieni˛edzy, procentu zebranej

kwoty, ilo´sci dni pozostałych do zako´nczenia aukcji oraz mo˙zliwo´sci dodania danego projektu

do ulubionych, dzi˛eki czemu u˙zytkownik mo˙ze gromadzi´c list˛e ulubionych projektów,

do których mo˙ze pó´zniej w dowolnym czasie powróci´c. Na rys. 1.6 mo˙zna zauwa˙zy´c

moz˙liwos´c´ wyboru kilku kategorii projektów. Wybrane zainteresowania zapisywane sa˛w

naszym prywatnym profilu, a na ich podstawie generuje si˛e lista projektów, które najbardziej

pasuja˛do naszych upodoban´. Rys. 1.7 przedstawia szczegóły pojedynczego projektu

zawieraja˛cego, poza elementami z listy projektów, równiez˙ film oraz dłuz˙sza˛ czes´c´ opisu

autora projektu. Na dole ekranu widzimy nagrody jakie mo˙zna uzyska´c poprzez wpłat˛e

poszczególnych kwot na rzecz projektu. Przycisk contribute umo˙zliwia wpłat˛e darowizny,

a ikona z sercem dodanie do ulubionych projektów. W aplikacji równie˙z 

mo˙zliwo´s´c wyszukiwania konkretnego projektu, co mo˙zna zauwa˙zy´c na zaimplementowanorys. 1.8. Po

wpisaniu szukanej frazy aplikacja generuje nam list˛e proponowanych projektów, które w

6 1.2. Przegla˛d istnieja˛cych rozwia˛zan´

Rysunek 1.7: Szczegóły projektu w aplikacji

Indiegogo [1]

Rysunek 1.8: Wyszukiwanie projektu w

aplikacji Indiegogo [1]

tytule zawieraja˛ dane słowa. Podczas wyszukiwania mamy moz˙liwos´c´ zaznaczenia opcji

wyszukiwania w projektach, które ju˙z si˛e zako´nczyły. Aplikacja mobilna dla tego serwisu

jak najbardziej wspiera jego internetowa˛ wersje˛, gdyz˙ w sposób jasny i czytelny

u˙zytkownik mo˙ze przejrze´c list˛e kampanii, nawet w trybie offline, a tak˙ze wesprze´c t˛e,

która uwaz˙a za najlepsza˛.

1.2.3 Wspieram.to

Oprócz wcze´sniej wspomnianych zagranicznych portali crowdfundingowych mo˙zna

równie˙z znale´z´c w internecie ich polskie odpowiedniki. Jednym z takich serwisów jest

strona wpieram.to oferuja˛ca pomoc w realizacji projektów od 2013 roku. W pierwszym

roku swojej działalnos´ci udało im sie˛ wesprzec´ projekty kwota˛ponad 280 tysie˛cy złotych,

a co trzeci projekt został zakon´czony sukcesem. Do sierpnia 2018 roku ła˛czna zebrana

kwota wynosiła 19 602 660 zł, a najbardziej wspieranym projektem był "Biblia Audio

superprodukcja", czyli przeło˙zenie wersji tekstowej starego i nowego testamentu biblii na

wersje˛ audio doste˛pna˛ dla kaz˙dego uz˙ytkownika za darmo.

1.3. Cel i zakres pracy 7

Projekt ten został w pełni zrealizowany, udoste˛pniony w serwisie youtube, a ła˛czna kwota,

jaka˛ został wsparty, wynosiła 854 675 zł.

Serwis wspieram.to nie posiada własnej aplikacji mobilnej. Autorzy zrezygnowali z

tego pomysłu na rzecz responsywnej wersji internetowej, czyli takiej, której rozdzielno´s´c

i elemennty strony automatycznie dostosowuja˛ sie˛ do rozmiarów urza˛dzenia, na którym

strona aktualnie jest wy´swietlana. Poprzez brak oddzielnej aplikacji mobilnej dla tej platformy,

jej autorzy rezygnuja˛ z wielu zalet i udogodnien´ oferowanych przez wersje˛ na

telefony. Oszcz˛edno´s´c transferu danych u˙zytkownika takiej aplikacji, czy szybko´s´c przegla

˛dania interesuja˛cych projektów przez uz˙ytkownika, to tylko niektóre z korzys´ci, jakie

zyskanoby na takiej aplikacji.

 

Sposób realizacji nagród

Jeśli nie podano inaczej nagrody zostaną wysłane w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia projektu.