Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

bb.szczawinska

bb.szczawinska

Kraków

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Ekipa Projektu

karolus.kusz

karolus.kusz


201 PLN z 10000 PLN

3 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 06.05.2019 22:10

Koniunkcja Panufnik

O projekcie

 

KONIUNKCJA PANUFNIK - PIERWSZE POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE, KTÓRE ŁĄCZY:

  • trzy pokolenia twórców: dziadek - TOMASZ PANUFNIK , ojciec - ANDRZEJ PANUFNIK, córka - ROXANNA PANUFNIK
  • trzy artystyczne wizje - sztuka LUTNICZA - KOMPOZYTORSKA - WYKONAWCZA
  • dwa zespoły - CRACOW SINGERS & CRACOVIA DIVERTIMENTI
  • jeden debiut płytowy - CRACOVIA DIVERTIMENTI - kwartet smyczkowy
  • 5 premier nagraniowych!!!

Historia rozdzieliła - płyta łączy.

Poznajmy losy polskiego kompozytora Andrzeja Panufnika i jego córki Roxanny Panufnik, posłuchajmy jak łączą się światy kompozytorskie ojca i córki. Fakt wykorzystania do realizacji nagrań skrzypiec, które zbudował Tomasz Panufnik (ojciec Andrzeja Panufnika) wzmacnia wydawnictwo o kolejny walor emocjonalny.

 

- Cel projektu - produkcja bepłatnego wydawnictwa fonograficznego w ilości 500 egzemplarzy

- Budżet projektu - środki zebrane podczas kampanii zostaną wydane na realizację nagrania i produkcję płyty CD

- Fundacja Equinum - organizacja zbierająca środki i projektodawca www.equinum.org

czerwiec 2019 - realizacja sesji nagraniowej w Radiu Kraków

lipiec / sierpień 2019 - produkcja płyty CD

wrzesień 2019 - premiera płyty

 

Płyta będzie dostępna nie tylko na rynku polskim, ale również docierać będzie na rynki zachodnioeuropejskie z uwagi na popularność Roxanny Panufnik w Europie i na świecie.

Będziemy wdzięczni za każde finansowe wsparcie, które pozwoli na produkcję tego unikatowego i wartościowego wydawnictwa, które rozpowszechnia dziedzictwo polskiej muzyki i promuje polskich artystów!

Organizatorzy, realizatorzy wydawnictwa oraz artyści wykonawcy łączą się dla tej pięknej idei.

 

------   engilsh version   ------

 

THE PANUFNIK CONJUNCTION - THE FIRST POLISH MUSIC PUBLISHING WHICH COMBINES:

  • three generations of artists: grandfather - TOMASZ PANUFNIK, father - ANDRZEJ PANUFNIK, daughter - ROXANNA PANUFNIK
  • three artistic visions - LUTHIER - COMPOSER - PERFORMANCE
  • two ensembles - CRACOW SINGERS & CRACOVIA DIVERTIMENTI
  • one debut album - CRACOVIA DIVERTIMENTI - string quartet
  • 5 premier recordings !!!

History has divided - recording will connect.

Let's listen how the compositional worlds of father and daughter combine.

The fact of using the violin to the recordings that were built by Tomasz Panufnik (father of Andrzej Panufnik) adds to CD album an additional emotional value.

 

- The aim of the project - production of a free publishing house in the amount of 500 copies

- Project budget - funds collected during the campaign will be spent on recording and producing a CD

- Equinum Foundation - an organization collecting funds and a project originator www.equinum.org

June 2019 - realization of the recording session at Radio Kraków

July / August 2019 - production of a CD

September 2019 - the premiere of the album

 

The CD album will be available not only on the Polish market, but it will also reach Western European markets due to the popularity of Roxanna Panufnik in Europe and around the world.

We will be grateful for any financial support that will allow us to produce this unique and valuable CD, which spreads the heritage of Polish music and promotes Polish artists!

The organizers, performers and publishers are united for this beautiful idea.

 

-----------------------

 

Więcej informacji o zespołach i fundacji / More about the ensembles and the foundation

 

Cracow Singers

www.cracowsingers.pl

 

Cracovia Divertimenti

www.divertimenti.pl

 

Fundacja Equinum

www.equinum.org